page_banner

L-cistin dihidroklorid

L-cistin dihidroklorid

Kratek opis:

Ime izdelka: L-cistin dihidroklorid

Št. CAS: 30925-07-6

Molekularna formula:C6H14Cl2N2O4S2

Molekularna teža:313.22

 


Podrobnosti o izdelku

Pregled kakovosti

Oznake izdelkov

Specifikacije

Videz Bel kristal ali kristalinični prah
Infrardeča spektroskopija V skladu z znanim standardom
Specifična rotacija [α] 20 / D -152°~-167°(C=2,1NHCL)
Oddaj tance ≥98,0 %
sulfat(SO42-) ≤0,02 %
železo (Fe) ≤10 ppm
Ostanek ob vžigu ≤0,10 %
Težka kovina (Pb) ≤10 ppm
Esej 98,5 %~101,0 %
Izguba pri sušenju ≤1,0 %

Videz: bel do sivo bel prah
Analiza: 98,5 % ~ 101,0 %
Specifično vrtenje: -152°~ -167°(C=2,1NHCL)
Kakovost izdelka ustreza: standardu podjetja
Stanje zaloge: Običajno imejte na zalogi 4000-5000KG.
Uporaba: pogosto se uporablja pri raziskavah LAB in celične kulture.
Paket: 25 kg / sod (priskrbimo potrdilo o nevarnem paketu)

Sistem številčenja

Št. CAS: 90350-38-2
Št. MDL: mfcd00058083

Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Jedkost za kožo (podkategorija 1B), H314
Za celotno besedilo H-izjav, omenjenih v tem razdelku, glejte razdelek 16.

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
ikona
Opozorilna beseda Nevarnost
Stavki o nevarnosti
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostna izjava(e)
P260 Ne vdihavati prahu ali megle.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/obraz
zaščite.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta.NE izzivajte bruhanja.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti vse kontaminirane
oblačila.Kožo sperite z vodo.
P304 + P340 + P310 PRI VDIHAVANJU: ​​Odpeljite osebo na svež zrak in naj bo udobno
za dihanje.Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če obstajajo in jih je enostavno narediti.Nadaljuj
izpiranje.
Dodatna nevarnost
Izjave
nobenega


  • Prejšnji:
  • Naslednji:

  • Quality inspection ability

  • Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite